PARFUM DO PRANIA- POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

                

 

AKO POUŽÍVAŤ: koncentrovaný produkt. Pred použitím pretrepte.
V PRÁČKE: nalejte 10/20 ml produktu do nádržky na aviváž určenej na posledné oplachovanie.
V SUŠIČKE: nalejte niekoľko kvapiek na vreckovku alebo kúsok látky a vložte ju do sušičky.
RUČNE: pridajte 10/20 ml produktu na každých 5 litrov vody pri poslednom pláchaní pomocou ochranných
rukavíc.
Náš TIP: pre zvýšenie intezity vône odporúčame pridať pár kvapiek esencie aj do nádržky
k praciemu prostriedku.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte štítok. Po použití si dôkladne

umyte ruky. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/aerosólov. Kontaminovaný odev pred ďalším nose-
ním vyperte. Noste ochranné rukavice/odev. Chráňte oči/tvár.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Ak dôjde k podráždeniu alebo vyrážke na
pokožke: vyhľadajte lekársku pomoc.
V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: niekoľko minút dôkladne opláchnite. Ak je to ľahké, vyberte kontaktné šošovky a
pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekára. Ak sa potrebujete poradiť s lekárom,
majte k dispozícii štítok na obale alebo štítok s výrobkom.
Nerozptyľovať v prostredí. Rozliaty materiál pozbierajte.

Produkt / obal zlikvidujte v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

V prípade naliehavosti kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.